Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρηση Μαθιουδάκη Παρασκευή, Κοσμηματοπωλείο – με ΑΦΜ: 113165763- και ΓΕΜΗ: ————————- με έδρα: Κυδωνίας 60, Χανιά- (εφεξής “Εταιρία”), ως διαχειρίστρια των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνει, ως υποκείμενα των δεδομένων, για τον τρόπο και την έκταση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρία, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης των δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία.

  1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζεται η «Εταιρία»;

Η «Εταιρία» επεξεργάζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ο Κανονισμός») και σύμφωνα με τον σχετικό εθνικό νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην «Εταιρία» σε σχέση με την αγορά αγαθών ή τη χρήση υπηρεσιών (π.χ. στα πλαίσια παραγγελιάς αγαθών από ηλεκτρονικό κατάστημα, την αποστολή ενημερωτικού δελτίου από την εταιρία.gr ή κατά την διεκπεραίωση αξίωσης επιστροφής προϊόντων μέσω τηλεφωνικού κέντρου). Πρόκειται για τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

    Όνομα και επώνυμο

    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

    Αριθμός τηλεφώνου

    Διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση παράδοσης

    Κωδικός πρόσβασης σε κρυπτογραφημένη μορφή

    Πληροφορίες προφίλ όπως η ηλικία και το φύλο

    Εγγραφή φωνητικών κλήσεων στο κέντρο κλήσεων

Η «Εταιρία» επεξεργάζεται επίσης τα σχετικά με εσάς δεδομένα που λαμβάνει κατά την αγορά αγαθών ή κατά την χρήση των υπηρεσιών της. Πρόκειται για τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

    Διεύθυνση IP

    Αρχεία cookies

    Δεδομένα προγράμματος περιήγησης και συσκευής

    Γεωγραφικά δεδομένα

Στοιχεία σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες αγορές (π.χ. τύπος, τιμή αγαθών, ημερομηνία αγοράς, στοιχεία κατάστασης λογαριασμού πελάτη)

    Ή άλλο ηλεκτρονικό αναγνωριστικό στοιχείο

Η «Εταιρία» επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω και στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των καθορισμένων σκοπών.

  1. Για ποιους σκοπούς και βάσει ποιων νόμιμων τίτλων επεξεργάζεται η «Εταιρία» τα προσωπικά σας δεδομένα;

    Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την αγορά αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα

        Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και την επακόλουθη υλοποίησή της, την παράδοση των αγαθών της παραγγελίας καθώς και για την εκπλήρωση των υφισταμένων φορολογικών υποχρεώσεων.

        Σε περίπτωση που ολοκληρώσετε την παραγγελία, η Εταιρίασυλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όπως – όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση παράδοσης, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η κοινοποίηση αυτών των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σύναψη ή την τροποποίηση της σύμβασης αγοράς, ενώ η παροχή προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην ξεκάθαρη και σαφή αναγνώρισή σας καθώς και στην επικοινωνία μαζί σας και την παράδοση των αγαθών της παραγγελίας σας.

    Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το χειρισμό παραπόνων, αιτημάτων και αξιώσεων

        Ως νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται η εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της «Εταιρία». Σε σχέση με τη διεκπεραίωση αξιώσεων, η «Εταιρία» επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων της σε περίπτωση πιθανής διαφοράς που προκύπτει από την αξίωση.

        Κατά τη διεκπεραίωση των αξιώσεων, η «Εταιρία» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όπως – όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση παράδοσης, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστορικό συναλλαγών παραγγελιών, δεδομένα των αγαθών που αγοράστηκαν, εγγραφή φωνητικών κλήσεων στο τηλεφωνικό κέντρο.

    Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την τήρηση λογαριασμού πελάτη

        Αν εγγραφείτε ως χρήστης του ιστότοπου «Εταιρία».gr, η «Εταιρία» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την τήρηση του λογαριασμού πελάτη. Ως νομικός τίτλος για την επεξεργασία θεωρείται η εκτέλεση της σύμβασης, δηλ. η διαπραγμάτευση με σκοπό τη σύναψη σύμβασης αγοράς, η παράδοση των προϊόντων παραγγελίας, η σχετική επικοινωνία καθώς και η εκπλήρωση των υφισταμένων φορολογικών υποχρεώσεων.

        Στην περίπτωση τήρησης λογαριασμού πελάτη, η «Εταιρία» συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων όπως – όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση παράδοσης, κωδικός πρόσβασης σε κρυπτογραφημένη μορφή, πληροφορίες προφίλ όπως ηλικία και φύλο, λεπτομέρειες των πραγματοποιηθεισών αγορών (π.χ. είδος και τιμή των αγαθών, ημερομηνία αγοράς, στοιχεία σχετικά με την κατάσταση λογαριασμού πελάτη).

    Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (μηνύματα εμπορικής επικοινωνίας)

        Εάν καταχωρήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου, η «Εταιρία» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όπως – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τη συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την αποστολή προσφορών μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων επιχειρηματικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τον νόμο υπ΄ αριθ. 480/2004, περί ορισμένων πτυχών των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Η Εταιρίαθα υποβάλει σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα αφού καταχωρήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού δελτίου στον ιστότοπο «Εταιρία».gr και στη συνέχεια ολοκληρώσετε αυτήν την εγγραφή επιβεβαιώνοντας τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παραλάβατε. Εάν η εγγραφή δεν ολοκληρωθεί με τον παραπάνω τρόπο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα διαγραφεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

        Στην περίπτωση των ήδη υπαρχόντων πελατών, η «Εταιρία» επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όπως – όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον προαναφερόμενο σκοπό βάσει νόμιμου συμφέροντος.

    Επεξεργασία δεδομένων των πελατών με συγκατάθεση για εμπορικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς

        Σε περίπτωση που συμφωνείτε με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς, η «Εταιρία» θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα όπως – όνομα, επώνυμο, φύλο, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP και προκύπτουσα τοποθεσία, δεδομένα από αρχεία cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες, δεδομένα σχετικά με πραγματοποιημένες αγορές, δεδομένα προγράμματος περιήγησης και συσκευών και άλλα ηλεκτρονικά αναγνωριστικά στοιχεία, κυρίως με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλης προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών της «Εταιρία» ή τρίτων μερών και στο πλαίσιο της προσέγγισης των πελατών διαμέσου όλων των μέσων διαφήμισης μέσω διαδικτύου και μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποσκοπούν στην αποστολή εξατομικευμένων προσφορών με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των στοχευμένων διαφημίσεων και άλλων επιχειρηματικών επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 480/2004, περί ορισμένων πτυχών των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως τροποποιήθηκε.

    Χρήση αρχείων cookies και ανάλυση ιστοσελίδων

        Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα «Εταιρία», συμφωνείτε με τη συλλογή αρχείων cookies που χρησιμοποιεί η «Εταιρία» τον ιστότοπό της για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπού της, την αξιολόγηση της επισκεψιμότητάς του και την βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, όπως εμφάνιση διαφημίσεων για προϊόντα βάσει της αξιολόγησης του ενδιαφέροντός σας για τα αγαθά.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποστέλλει η ιστοσελίδα που επισκέπτεστε στο πρόγραμμα περιήγησής σας και το οποίο τα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται για την διάκριση των μεμονωμένων χρηστών. Ωστόσο, το άτομο του χρήστη δεν μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες. Τα cookies χρησιμοποιούνται για θυμούνται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε δεν χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά όταν επιστρέφετε ή μεταβαίνετε από ιστότοπο σε ιστότοπο.

Σε τι χρησιμεύουν τα cookies;

Τα cookies βοηθούν στην διευκόλυνση των αγορών σας και στην απλούστευση της προβολής ιστοσελίδων. Συγκεκριμένα, τα cookies χρησιμοποιούνται για να:

    Εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας έτσι ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας αγαθών με τη μέγιστη δυνατή ευκολία.

    Εξασφαλίζουν την ασφαλή σύνδεση, τον έλεγχο ταυτότητας χρηστών, την αποτροπή δόλιας χρήσης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης και την προστασία των δεδομένων των χρηστών από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων μερών.

    Αποθηκεύουν τα διαπιστευτήρια σύνδεσης των πελατών έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα καταχωρούν εκ νέου κάθε φορά.

    Θυμούνται το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών.

    Προσαρμόζουν την εμφάνιση της ιστοσελίδας με βάση τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των επισκεπτών.

    Προβαίνουν σε ανάλυση των επισκέψεων, της συμπεριφοράς, των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων των χρηστών του ιστότοπου.

    Προσαρμόζουν την εμφάνιση διαφήμισης των αγαθών στα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας, «Εταιρία».gr, διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους ανάλογα με τη διάρκειά τους. Πρόκειται για τα προσωρινά αρχεία cookies, τα λεγόμενα «cookies συνεδρίας», τα οποία είναι μόνο προσωρινά και παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μόνο μέχρι να λήξει η περίοδος σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης και τα μεγαλύτερης διάρκειας αρχεία cookies, τα λεγόμενα «μόνιμα cookies» που παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα προσωρινά cookies επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών κατά την μετάβαση από έναν ιστότοπο σε άλλο με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να εισάγετε επανειλημμένα ορισμένα δεδομένα. Όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης διαγράφονται από τη συσκευή σας. Τα μόνιμα cookies βοηθούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή σας εφόσον επισκέπτεστε επανειλημμένα τον ιστότοπό μας, χωρίς να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του χρήστη.

Ανάλογα με τη λειτουργία τα cookies διακρίνονται σε:

    μετατροπής, επιτρέπουν την ανάλυση της απόδοσης διαφόρων δικτύων πώλησης.

    παρακολούθησης, σε συνδυασμό με τα cookies μετατροπής, βοηθούν στην ανάλυση της απόδοσης διαφόρων δικτύων πώλησης.

    επαναληπτικού μάρκετινγκ, επιτρέπουν την εξατομίκευση του περιεχομένου των διαφημίσεων και τη σωστή στόχευσή τους.

    αναλυτικά, στοχεύουν στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών του ιστότοπού μας, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε τον τρόπο χρήσης του.

    βασικά, είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Ορισμένα cookies ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από τρίτα μέρη και οι οποίες μπορούν να υποστηρίζουν άμεσα τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες (αποκαλούμενα «cookies τρίτων μερών»). Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να εμφανίζονται από διαφημιστικό γραφείο, προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα η προβολή των διαφημιστικών banner στις ιστοσελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα αυτά δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη.

Συγκατάθεση για τη χρήση cookies και ανάκλησή της

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Η συγκατάθεση για τη χρήση cookies είναι οικειοθελής. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συλλογή μερικών ή όλων των αρχείων cookies, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή τους, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας με τον ακόλουθο τρόπο. Ωστόσο, εάν το κάνετε, ενδέχεται να αναγκαστείτε να ρυθμίσετε μερικές επιλογές χειροκίνητα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν.

  1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

    Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την «Εταιρία» σε περίπτωση αγοράς προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα για την περίοδο εφαρμογής της συμβατικής σχέσης, για την περίοδο που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και για περίοδο 2 ετών από τη λήξη της περιόδου εγγύησης για τα αγαθά για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της Εταιρία(βλ. παραπάνω). Τα εκδοθέντα φορολογικά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου υπ΄ αριθ. 235/2004, περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως τροποποιήθηκε, αρχειοθετούνται για 10 έτη από την έκδοσή τους. Λόγω αναγκαιότητας να αποδείξει το νόμιμο λόγο έκδοσης φορολογικών εγγράφων, οι παραγγελίες αρχειοθετούνται επίσης για 10 χρόνια από την ημερομηνία αποστολής τους.

    Σε περίπτωση που η «Εταιρία» επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς ή για την αποστολή επιχειρηματικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το νόμο αριθ. 480/2004, περί ορισμένων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως τροποποιήθηκε, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για διάστημα 5 χρόνων ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, δεν επηρεάζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «Εταιρία» για άλλους σκοπούς και βάσει άλλων νόμιμων τίτλων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

  1. Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εταίρους της «Εταιρία», εκτός από την «Εταιρία» και τους υπαλλήλους της, για να εξασφαλίσουν τους προαναφερθέντες σκοπούς. Οι εξωτερικοί συνεργάτες που ως μεταποιητές μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, επιλέγονται προσεκτικά από την «Εταιρία» και παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα μόνο στους εταίρους που παρέχουν εγγύηση εξασφάλισης κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποφυγή τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης παραχώρησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε μεταδιδόμενα, αποθηκευμένα ή με άλλο τρόπο επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα.

Οι φορείς που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι ή μπορεί να είναι στο μέλλον:

    πρόσωπα που εξασφαλίζουν για την «Εταιρία» την τεχνική λειτουργία μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή οι πάροχοι τεχνολογιών που χρησιμοποιεί η «Εταιρία» για αυτές τις υπηρεσίες (συνήθως τεχνικές υπηρεσίες προγραμματιστή ή υποστήριξης, υπηρεσίες διακομιστή, διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μέτρηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπού μας και την προσαρμογή του περιεχομένου του στις προτιμήσεις των χρηστών).

    πρόσωπα που εξασφαλίζουν την αποστολή αγαθών στους πελάτες της «Εταιρίας».

    πρόσωπα που τοποθετούν στον ιστότοπο της «Εταιρία» στοιχεία για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ή για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών του ιστότοπου (συνήθως στη λεγόμενη ψευδο-ανώνυμη μορφή, δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα απόκτησης άμεσων στοιχείων αναγνώρισης), δηλ. πρόσωπα που διεξάγουν ανάλυση της επισκεψιμότητας των ιστοτόπων μας μέσω cookies και διαχειριστές συστημάτων διαφήμισης σε σχέση με τη στοχευμένη διαφήμιση που βασίζεται στα δεδομένα των αγορών και τα δεδομένα αρχείων cookies (συμπεριλαμβανομένου του επαναληπτικού μάρκετινγκ).

Η «Εταιρία» οφείλει επίσης να διαβιβάσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία π.χ. σε κρατικές αρχές, δικαστήρια ή όργανα επιβολής του νόμου, σε σχέση με πιθανές διοικητικές, ποινικές και αστικές δικαστικές διαδικασίες.

  1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την «Εταιρία»;

Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως υποκείμενο των δεδομένων:

    Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή (εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, π. χ στην περίπτωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς, η επεξεργασία δεδομένων από αρχεία cookies μπορεί να περιοριστεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας).

    Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα (το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία ή δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρίακαι, εάν ναι, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού).

    Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων (το δικαίωμα λήψης προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή και το δικαίωμα να διαβιβάζετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο διαχειριστή καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζονται απευθείας τα προσωπικά δεδομένα από τον έναν διαχειριστή στον άλλο, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό).

    Δικαίωμα διόρθωσης (το δικαίωμα να ζητήσετε από την «Εταιρία» να διορθώσει αμέσως τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς).

    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (το δικαίωμα να απαιτήσετε από την «Εταιρία» να περιορίσει την επεξεργασία, εκτός άλλων στην περίπτωση που λόγω εφαρμογής του δικαιώματος διόρθωσης η «Εταιρία» επαληθεύει την ορθότητα των δεδομένων ή εάν τα προσωπικά δεδομένα έτυχαν παράνομης επεξεργασίας αλλά δεν ζητάτε τη διαγραφή τους).

    Δικαίωμα διαγραφής (το δικαίωμα να ζητήσετε από την «Εταιρία» να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτός άλλων στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή έχετε αποσύρει τη συγκατάθεση βάσει της οποίας επεξεργάστηκαν τα προσωπικά δεδομένα από την «Εταιρία» και δεν υπάρχει άλλος νομικός τίτλος για την επεξεργασία τους ή εάν τα προσωπικά δεδομένα έτυχαν παράνομης επεξεργασίας από την «Εταιρία»).

    Δικαίωμα ένστασης (το δικαίωμα να ζητήσετε από την «Εταιρία» να παύσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νόμιμου συμφέροντος).

    Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για καταγγελία.

  1. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την «Εταιρία»;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την εφαρμογή των προαναφερθέντων δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς με την «Εταιρία» στη διεύθυνση Κυδωνίας 60, Χανιά ΤΚ 73100 ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 28210 46816 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bouzakisjewellery@gmail.com

Angle up